πρόσκληση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης που θα διεξαχθεί  στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης και στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, στις  13 Ιανουαρίου έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ον: «Ανάκληση της αρ. 55/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού

                    Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης με θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού του

                    Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ανατολικής Μάνης οικ. έτους 2017» και λήψη νέας

                    απόφασης με θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

                    Ανατολικής Μάνης οικ. έτους 2017».

09/01/2017