Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 31η του μηνός Ιουλίου έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας του έργου : «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις τέως Δήμου Γυθείου».
 2. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των εργασιών και ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΜΕ 50412 οχήματος του Δήμου.
 3. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των εργασιών και ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΜΕ 104923 οχήματος του Δήμου.
 4. Επισκευή μεταφορικού μέσου – οχήματος πυροπροστασίας.
 5. Επισκευή μεταφορικού μέσου – οχήματος πυροπροστασίας.
 6. Προμήθεια ανταλλακτικών Συσσωρευτή για πυροσβεστικό συγκρότημα.
 7. Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή πυροσβεστικής αντλίας.
 8. Προμήθεια ανταλλακτικών μέσων πυρόσβεσης.
 9. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για έργα ΔΕΗ.
 10. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή των Τοπικών Κοινοτήτων.
 11. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Δήμου.
 12. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 13. Ορισμός δικηγόρου σχετικά με την ανακοίνωση και προσεπίκληση για παρέμβαση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ προς το Δήμο Ανατολικής Μάνης.

 

                                                 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                           Πέτρος Ανδρεάκος

                                                    Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης           

30/07/2013