ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 23/09/2013

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 23η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.

2.    Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας πινακίδων.

3.    Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συντήρησης και επισκευής μέσων πυροπροστασίας.

4.    Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας γραφιτών, μελανιών κλπ για εκτυπωτές κλπ

5.    Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας λοιπών αναλωσίμων.

6.    Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου.

7.    Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.

8.    Διάθεση πίστωσης και έγκριση των εργασιών απομαγνητοφώνησης των πρακτικών.

9.    Σχετικά με την εκδήλωση ανακήρυξης του κ. Κουτσιλιέρη Μιχαήλ ως επίτιμου δημότη.

10. Διάθεση πιστώσεων.

11. Διάθεση πίστωσης,  έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμών όρων διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) καινοτόμων βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης σε κάδους κοινής χρήσης.

12. Προμήθεια κιγκλιδωμάτων.

13. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή των Τοπικών Κοινοτήτων.

14. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

15. Έγκριση μηνιαίων λογαριασμών εσόδων – εξόδων Δήμου μηνός Αυγούστου  2013.

16. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου.

17. Ορισμός δικηγόρου για αγωγή ΙΓΜΕ.

18. Ορισμός δικηγόρου  για έφεση Ιωάννας Αγρανιώτη κλπ

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

                  Πέτρος Ανδρεάκος

                                                         Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης  

 

         

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Αρχεία

20/09/2013