ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,     1   Νοεμβρίου  2013

Αριθ. Πρωτ.:    21687

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο

            κ. Μιχαλολιάκο Κυριάκο

            κ. Τζεφεράκο Ιωάννη

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

                                        

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  6η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Σχετικά με τις εκδηλώσεις της 8ης Νοεμβρίου 2013.
  2. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της αριθμ. 59/2013 μελέτης με τίτλο «Συντήρηση πεζοδρομίων».
  3. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της διεξαγωγής επιμορφωτικών σεμιναρίων στους οδηγούς του Δήμου.
  4. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας  με τίτλο «Παραγωγή εποπτικού υλικού».
  5. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας με τίτλο «Διαχείριση, προβολή και προώθηση του ΚΠΕ».
  6. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΙ 2301 οχήματος του Δήμου.
  7. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΙ 2301 οχήματος του Δήμου.
  8. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των εργασιών και ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΙ 2346 οχήματος του Δήμου.
  9. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των εργασιών και ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΟ 3854 οχήματος του Δήμου.

10. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των εργασιών και ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΙ 2390 οχήματος του Δήμου.

11. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή των αριθμ. ΚΗΟ 3854 και ΚΗΗ 4326 οχημάτων του Δήμου.

12. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των εργασιών  που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΗ 4326 οχήματος του Δήμου.

13. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΗ 4326 οχήματος του Δήμου.

14. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των εργασιών και ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΑΚΚ 475 οχήματος του Δήμου.

15. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή των Τοπικών Κοινοτήτων.

16. Έγκριση μηνιαίων λογαριασμών εσόδων – εξόδων Δήμου μηνός Σεπτεμβρίου  2013.

17. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτισης του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2012 του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                              Πέτρος Ανδρεάκος

                                                        Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης           

 

01/11/2013