4/4/2011, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Γύθειο, 1 Απριλίου 2011
Αριθ. Πρωτ.: 5409


ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ. Εξαρχάκο Γεώργιο,
κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο,
κ. Ανδρεΐκο Δημήτριο,
κ. Καπασούρη Αλέξανδρο,
κ. Τζεφεράκο Ιωάννη,
κ. Μιχαλολιάκο Κυριάκο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 6η του μηνός Απριλίου έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:1. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης επί της αριθμ. 32/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Γυθείου.
2. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης επί της αριθμ. 33/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Γυθείου.
3. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης επί της αριθμ. 34/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Γυθείου.
4. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης επί της αριθμ. 35/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Γυθείου.
5. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης επί της αριθμ. 36/2011 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Γυθείου.
6. Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής του Κων/νου Κόκκορη κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Γυθείου.
7. Ανάθεση σε δικηγόρο της προσφυγής του Κων/νου Ρογκάκου κ.λ.π. κατά του Δήμου Ανατολικής Μάνης ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Σμύνους.
8. Ανάθεση σε δικηγόρο για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου επί της αριθμ. 98/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, η οποία αφορά αγωγή της κ. Όλγας Σεβαστίδου.
9. Ανάθεση σε δικηγόρο για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου επί της αριθμ. 96/2010 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, η οποία αφορά αγωγή της κ. Σοφίας Κοδέλλα.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος
Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

22/06/2011