ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 23-10-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 23η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημε-ρήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

          Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 23η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης

19/10/2018