ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-8-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική Δια Περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 6η του μηνός Αυγούστου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο  θέμα της ημερήσιας διάταξης.

 Σημειώνεται ότι,​​ η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί​​, δια περιφοράς,​​για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, των Π.Ν.Π. της 11ης/3/2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και 30ης/3/2020 (ΦΕΚ 75/Α/30-3-2020) του υπ΄ αρ. 18318/ 13.3.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, της  υπ΄ αρ. 426/ 13.11.2020   εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., και βάσει της υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 4899) και της υπ' αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

02/08/2021