ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ στις 22-11-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 22η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

17/11/2017