ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 16/01/2015

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,    12  Ιανουαρίου  2014

Αριθ. Πρωτ.:  377

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Δρακουλάκου Ελένη

      κ. Καρβούνη Δημήτριο

            κ. Κουμεντάκο Αντώνιο

            κ. Πατρικάκο Παναγιώτη

            κ. Λεβεντζώνη Νικόλαο

            κ. Πατσάκο Πέτρο

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 16η του μηνός  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας λυμάτων πόλεως Γυθείου»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πέτρος Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Αρχεία

12/01/2015