ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 01/04/2014

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  1η του μηνός Απριλίου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Κατάρτιση όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2014».

2.    Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης για άσκηση αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

3.    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και καθορισμός όρων εκτέλεσης της εργασίας « Καθαρισμός αγροτικών δρόμων με γκρεηντερ τέως Δήμων Σμύνους, Γυθείου, Οιτύλου και Αν. Μάνης».

4.    Διάθεση πίστωσης και έγκριση μελέτης  της εργασίας «Αποψίλωση και διαμόρφωση τάφρων και πρανών  δημοτικών οδών Δ.Ε. Γυθείου και Σμύνους»

5.    Διάθεση πίστωσης και έγκριση μελέτης  της εργασίας «Αποψίλωση και διαμόρφωση τάφρων και πρανών  δημοτικών οδών Δ.Ε. Οιτύλου και Αν. Μάνης»

6.    Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας κτηνιατρικού υλικού.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Πέτρος Ανδρεάκος

                                 Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

1. 

Αρχεία

28/03/2014