ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,     24  Δεκεμβρίου  2013

Αριθ. Πρωτ.:   25546

 

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο

            κ. Μιχαλολιάκο Κυριάκο

            κ. Τζεφεράκο Ιωάννη

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  28η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
  2. Διάθεση πιστώσεων.
  3. Σχετικά με την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση χώρου για τη μεταφορά του ΚΕΠ στο Δημαρχείο Αρεόπολης».
  4. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης επί της αριθμ. 87/2013 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Γυθείου (υπόθεση κ. Ιωάννη Μπαλάτσα).
  5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.
  6. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας ανταλλακτικών για κοινόχρηστα ποδήλατα.
  7. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της επισκευής βλαβών κοινοχρήστων ποδηλάτων.
  8. Διάθεση πίστωσης και έγκριση του ευπρεπισμού εσωτερικών χώρων Δημαρχιακού Μεγάρου.
  9. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας λοιπών υλικών.

10. Διάθεση πίστωσης και έγκριση των ασφαλίστρων μεταφορικού μέσου του Δήμου με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 4326.

11. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του με αρ. κυκλ. ΜΕ 33807 οχήματος του Δήμου.

12. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του με αριθμ. κυκλ. ΚΗΗ 4349 οχήματος του Δήμου.

13. Ορισμός υπαλλήλων του Δήμου μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαγωνισμού και απ΄ ευθείας ανάθεσης καθώς και για κάθε θέμα που προκύπτει από την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων ή προβλέπονται από το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2014.

14. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμών και έλεγχο αξιολόγησης προσφορών.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πέτρος Ανδρεάκος

                                 Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

 

 

 

 

 

 

24/12/2013