ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 0709/2015

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,  3  Σεπτεμβρίου  2015

Αριθ. Πρωτ.: 14176

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Δρακουλάκου Ελένη

      κ. Καρβούνη Δημήτριο

            κ. Κουμεντάκο Αντώνιο

            κ. Πατρικάκο Παναγιώτη

            κ. Λεβεντζώνη Νικόλαο

            κ. Πατσάκο Πέτρο

          

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 7η του μηνός  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 για δημιουργία νέου Κ.Α. με τίτλο «Ασφαλιστικές εισφορές οφελουμένων προγράμματος ΟΑΕΔ Ν. 4152/2013».
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2015.
  3. Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους φωτισμού και καθαριότητας έτους 2016.
  4. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαμόρφωσης χώρου διεξαγωγής εμποροπανήγυρης Γυθείου.
  5. Ανάθεση σε δικηγόρο  της προσφυγής –αγωγής της Ανώνυμης Τεχνικής και Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΧΣ Ανώνυμη Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία (ΣΧΣ ΑΤΕΕ) – (αρ. κλησ. 1497).
  6. Ανάθεση σε δικηγόρο  προσφυγής –αγωγής της Ανώνυμης Τεχνικής και Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΧΣ Ανώνυμη Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία (ΣΧΣ ΑΤΕΕ) – (αρ. κλησ.1492).

 

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Πέτρος  Ν.  Ανδρεάκος

Αρχεία

03/09/2015