ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 19/02/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,     14 Φεβρουαρίου  2014

Αριθ. Πρωτ.:   3162

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο

            κ. Μιχαλολιάκο Κυριάκο

            κ. Τζεφεράκο Ιωάννη

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  19η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

2.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού για το έργο «Οδοποιία ΔΕ Γυθείου 2014».

3.    Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας γραφικής ύλης 2013 – 2014.

4.    Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο τέλος.

5.    Διάθεση πίστωσης για αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2013.

6.    Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας πινακίδων.

7.    Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού «Συντήρηση – Επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων, μηχανημάτων έργου».

8.    Ανάθεση σε δικηγόρο της αίτησης του Δήμου Ανατολικής Μάνης ενώπιον του Εφετείου Πατρών   για αλλαγή σκοπού δωρητή του «Πύργου Καπετανάκου».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πέτρος Ανδρεάκος

                                 Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

Αρχεία

14/02/2014