Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,   14 Μαρτίου  2014

Αριθ. Πρωτ.:   5532

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο

            κ. Μιχαλολιάκο Κυριάκο

            κ. Τζεφεράκο Ιωάννη

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  18η του μηνός Μαρτίου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, για τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου.
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.
  3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
  4. Ανατροπή και διάθεση πιστώσεων.
  5. Συμπλήρωση της αριθμ. 14/2014 ΑΟΕ που αφορά τη σύσταση πάγιας προκαταβολής.
  6. Διάθεση πίστωσης και έγκριση των υπηρεσιών που απαιτούνται για την «Ετήσια συνδρομή λειτουργίας ηλεκτρονικών προγραμμάτων Δήμου».
  7. Διάθεση πίστωσης και έγκριση των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων έτους 2013 Δήμου Ανατολικής Μάνης.
  8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και καθορισμός όρων εκτέλεσης της εργασίας «Χαλικοστρώσεις Τ.Κ. Δ. Εν. Οιτύλου».
  9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, διάθεση πίστωσης και καθορισμός όρων εκτέλεσης της εργασίας «Χαλικοστρώσεις Τ.Κ. Δ. Εν. Ανατολικής Μάνης».

10. Έγκριση του πρακτικού του ανοικτού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων, μηχανημάτων έργου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                    Πέτρος Ανδρεάκος

                                                      Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

14/03/2014