Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,     30  Ιανουαρίου  2014

Αριθ. Πρωτ.:  1904

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο

            κ. Μιχαλολιάκο Κυριάκο

            κ. Τζεφεράκο Ιωάννη

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

                                     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  3η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Διάθεση πιστώσεων.
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
  3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για εργατοτεχνικό προσωπικό του άρθρου 210 του Ν. 3584/2007.
  4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολικών μονάδων.
  5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την απόκτηση πιστοποιητικών ελέγχου και βεβαίωσης καλής λειτουργίας οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου. 
  6. Διόρθωση της αριθμ. 2/2014 ΑΔΣ
  7. Σχετικά με την άσκηση αγωγής του Δήμου κατά της Μονής Ζερμπίτσας (Τουριστικό Περίπτερο Γυθείου).
  8. Σχετικά με την άσκηση αγωγής του Δήμου κατά της Μονής Ζερμπίτσας (Δημαρχείο Γυθείου).

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                  Πέτρος Ανδρεάκος

                                                        Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

 

30/01/2014