ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,   11    Απριλίου  2014

Αριθ. Πρωτ.:   7481  

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο

            κ.  Γεωργακάκο Γεώργιο

            κ.  Τζεφεράκο Ιωάννη

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  15η του μηνός Απριλίου έτους 2014, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ELPEN – αναμόρφωση προϋπολογισμού.
  2. Διόρθωση της αριθμ. 74/2014 ΑΟΕ.
  3. Διόρθωση της αριθμ. 55/2015 ΑΟΕ.
  4. Συμπλήρωση της αριθμ. 40/2014 ΑΟΕ.
  5. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας FAX.
  6. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας φωτοτυπικού μηχανήματος.
  7. Διάθεση πιστώσεων.
  8. Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου.
  9. Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Προκαταρκτική Υδραυλική και γεωλογική μελέτη φράγματος στο Πλατύ ποτάμι Δήμου Ανατ. Μάνης».

10. Κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας του έργου «Οδοποιία ΔΕ Σμύνους».

11. Κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας του έργου «Οδοποιία ΔΕ Ανατ. Μάνης».

12. Ορισμός δικηγόρου για την έφεση Νικολάου Πέτρουλα.

13. Σχετικά με  την προσφυγή της Αναγνωστόπουλος Νικόλαος και Σια Ο.Ε.

14. Σχετικά με  την προσφυγή του Βαβούλη Γεωργίου .

15. Σχετικά με την προσφυγή του Βαβούλη Γεωργίου.

16. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση προσφυγής κατά της αριθμ. 1479/7-3-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

17. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την αρ. 13/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Γυθείου.

18. Σχετικά με το αίτημα του κ. Σαξιώνη Σταύρου.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                         Πέτρος Ανδρεάκος

                                                  Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

11/04/2014