ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,     2  Ιανουαρίου  2014

Αριθ. Πρωτ.:   40

 

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο

            κ. Μιχαλολιάκο Κυριάκο

            κ. Τζεφεράκο Ιωάννη

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  7η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Σχετικά με την  αριθμ. 87/2013 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Γυθείου (υπόθεση κ. Ιωάννη Μπαλάτσα).
  2. Σχετικά με την  αριθμ. 90/2013 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Γυθείου (υπόθεση κ.κ.  Χριστόφορου Καπόπουλου και Ευτυχίας Ψαρροπούλου).
  3. Σχετικά με την  αριθμ. 91/2013 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Γυθείου (υπόθεση κ.κ.  Χριστόφορου Καπόπουλου και Ευτυχίας Ψαρροπούλου).
  4. Ανάθεση σε δικηγόρο  της αγωγής της Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία Globe Williamw Hellas Facility Management ΕΠΕ

 

              Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

  

                          Πέτρος Ανδρεάκος

                                 Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

03/01/2014