ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,   7 Μαρτίου  2014

Αριθ. Πρωτ.:   4842

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο

            κ. Μιχαλολιάκο Κυριάκο

            κ. Τζεφεράκο Ιωάννη

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  11η του μηνός Μαρτίου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
  2. Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης έτους 2013.
  3. Έγκριση των υπηρεσιών του γιατρού εργασίας 2014 – 2015.
  4. Διάθεση πίστωσης και περιγραφή εργασιών για την τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων Δήμου.
  5. Διάθεση πίστωσης και έγκριση διάθεση ταχυδρομικών θυρίδων.
  6. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών μηχανημάτων.
  7. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας γραφιτών, μελανιών κλπ για εκτυπωτές κλπ.
  8. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου.
  9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου».

10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης του Δήμου Ανατ. Μάνης».

11. Συμπλήρωση της αριθμ. 14/2014 ΑΟΕ. που αφορά τη σύσταση πάγιας προκαταβολής.

12. Διάθεση πιστώσεων.

13. Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου «Οδοποιία ΔΕ Ανατ. Μάνης 2014».

14. Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου «Οδοποιία ΔΕ Σμύνους 2014».

15. Σχετικά με την εργασία: «Διαχείριση, προβολή & προώθηση του ΚΠΕ».

16. Σχετικά με την αγωγή των Αγγελική Πατρικίου κλπ .

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                      Πέτρος Ανδρεάκος

                                                           Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

 

 

 

07/03/2014