ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,     11   Οκτωβρίου  2013

Αριθ. Πρωτ.:   19897  

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο

            κ. Μιχαλολιάκο Κυριάκο

            κ. Τζεφεράκο Ιωάννη

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

                                        

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  16η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2013, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
  2. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας στολών εργασίας.
  3. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας σανίδων για επισκευή γεφυρών μπέλεϋ Πλατάνου και Αιγιών.
  4. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων.
  5. Διάθεση πίστωσης και περιγραφή των εργασιών που απαιτούνται για την απεντόμωση κτιρίου Δημαρχείου και κοινοχρήστων χώρων.
  6. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συνδρομής στην HEPOS Εθνικό Κτηματολόγιο και χαρτογράφηση.
  7. Έγκριση των υπηρεσιών συμβολαιογράφου.
  8. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΥ 2413 οχήματος του Δήμου.
  9. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΥ 2413 οχήματος του Δήμου.

10. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των εργασιών και ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΙ 2384 οχήματος του Δήμου.

11. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των εργασιών και ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΙ 2388 οχήματος του Δήμου.

12. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΙ 2388 οχήματος του Δήμου.

13. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των εργασιών και ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΜΕ 50412 οχήματος του Δήμου.

14. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΙ 2390  οχήματος του Δήμου.

15. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή των Τοπικών Κοινοτήτων.

16. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης εκτέλεσης έργων ΔΕΗ.

17. Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής της Μαρίας Σπυριδωνάκου.  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                                Πέτρος Ανδρεάκος

                                                    Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης           

 

 

 

11/10/2013