ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,     8   Νοεμβρίου  2013

Αριθ. Πρωτ.:    22218

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο

            κ. Μιχαλολιάκο Κυριάκο

            κ. Τζεφεράκο Ιωάννη

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

                                          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  12η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 για δημιουργία νέων Κ.Α.
  2. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας κουβουκλίου για την πιάτσα ΤΑΞΙ.
  3. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Οδοποιία Τοπ. Κοιν. Κονακίων – Πλατάνου – Αιγιών & Δημ. Κοιν. Γυθείου».
  4. Παραλαβή και έγκριση μελετών του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Καστάνιας».
  5. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή των Τοπικών Κοινοτήτων.
  6. Ορισμός δικηγόρου για έρευνα στο υποθηκοφυλακείο.  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

  Πέτρος Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

08/11/2013