Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,     11   Νοεμβρίου  2013

Αριθ. Πρωτ.:    22302

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο

            κ. Μιχαλολιάκο Κυριάκο

            κ. Τζεφεράκο Ιωάννη

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

                                        

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  15η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Σχετικά με την εκδήλωση επανατοποθέτησης προτομής Δαβάκη.
  2. Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση της Τ.Κ. Αρχοντικού.
  3. Σχετικά με το αρ. πρωτ. 469/27-9-2013 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
  4. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού έτους 2013 (B΄ τρίμηνο).

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

                                                                       Πέτρος Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

11/11/2013