Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

 

 

                                                                         ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ  ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,    12  Δεκεμβρίου 2013

Αριθ. Πρωτ.:  24839

 

 

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο

            κ. Μιχαλολιάκο Κυριάκο

            κ. Τζεφεράκο Ιωάννη

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

για κατεπείγουσα συνεδρίαση

 

 

Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής  σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010,  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  13η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο κατωτέρω επείγον και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής της Βρύνιου Ιωάννας του Αναργύρου.

 

Το θέμα αυτό χαρακτηρίζεται ως κατεπείγον διότι η αγωγή εκδικάζεται τη Δευτέρα 16-12-2013 και η επίδοση της αγωγής έγινε στο Δήμο στις 11-12-2013.

 

 

 

                    Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

                                   Πέτρος Ν. Ανδεάκος

                           Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

12/12/2013