Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,     13  Δεκεμβρίου  2013

Αριθ. Πρωτ.:   24961

 

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο

            κ. Μιχαλολιάκο Κυριάκο

            κ. Τζεφεράκο Ιωάννη

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  18η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Σχετικά με τον ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την εργασία «Διαχείριση, προβολή και προώθηση ΚΠΕ». 
  2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για το ακίνητο στην Τ.Κ. Οιτύλου.
  3. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή των Τοπικών Κοινοτήτων.
  4. Έγκριση μηνιαίων λογαριασμών εσόδων – εξόδων Δήμου μηνός Νοεμβρίου  2013.
  5. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή του Δήμου Ανατολικής Μάνης.
  6. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των ανταλλακτικών και των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΜΕ 119556 οχήματος του Δήμου.
  7. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των ανταλλακτικών και των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΙ 2346 οχήματος του Δήμου.
  8. Σχετικά με την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
  9. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων».

10. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας γραφιτών, μελανιών κλπ για εκτυπωτές κλπ.

11. Διάθεση πίστωση και έγκριση της συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων.

12. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας πινακίδων και καθρεπτών.

13. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας «Λοιπές εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδοτήσεις».

14. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας «Λοιπές εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδοτήσεις».

15. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.

16. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας λοιπών αναλωσίμων.

17. Διάθεση πίστωσης και περιγραφή των εργασιών γιατρού εργασίας.

18. Διάθεση πιστώσεων.

19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.

20. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης για την απαίτηση αποζημίωσης για τη μεταφορά των ανηλίκων τέκνων του κ. Παναγάκου Ανδρέα και της κ. Κουτσοβίτη Ευγενίας κατά το σχολικό έτος 2012-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                    Πέτρος Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

 

 

 

 

13/12/2013