Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,     30  Ιανουαρίου  2014

Αριθ. Πρωτ.:   1905

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο

            κ. Μιχαλολιάκο Κυριάκο

            κ. Τζεφεράκο Ιωάννη

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  4η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Διάθεση πίστωσης και έγκριση των εργασιών επισκευής και συντήρησης φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. Οιτύλου και Ανατ. Μάνης.
  2. Διάθεση πίστωσης και έγκριση των εργασιών επισκευής και συντήρησης φωτιστικών σωμάτων Δ.Ε. Γυθείου και Σμύνους.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                  Πέτρος Ανδρεάκος

                                                        Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

 

 

30/01/2014