Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 03/12/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,     29  Νοεμβρίου  2013

Αριθ. Πρωτ.:    22755

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο

            κ. Μιχαλολιάκο Κυριάκο

            κ. Τζεφεράκο Ιωάννη

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

                                        

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  3η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2013, ημέρα Tρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των ανταλλακτικών και των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΥ 2370 οχήματος του Δήμου.
  2. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των ανταλλακτικών και των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΜΕ 104923 οχήματος του Δήμου.
  3. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των ανταλλακτικών και των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΙ 2319 οχήματος του Δήμου.
  4. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των ανταλλακτικών και των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΙ 2388 οχήματος του Δήμου.
  5. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του  αριθμ. ΜΕ 50412 οχήματος του Δήμου.
  6. Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των ανταλλακτικών και των  εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή του αριθμ. ΚΗΙ 2328 οχήματος του Δήμου.
  7. Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 2014».
  8. Διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος κατασκευής του έργου «Αποχετευτικά έργα πόλεως Γυθείου».
  9. Διάθεση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση χώρου για τη μεταφορά του ΚΕΠ στο Δημαρχείο Αρεόπολης».

10. Διάθεση πίστωσης και έγκριση των εργασιών για τον «Καθαρισμό – διευθέτηση κοίτης ποταμού Σμήνους».

11. Διάθεση πίστωσης και έγκριση των εργασιών εξαγωγής πλωτών εξέδρων.

12. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας τροφής για αδέσποτα ζώα.

13. Διάθεση πιστώσεων.

14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 για δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων.

15. Απαλλαγή υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για έργα ΔΕΗ.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

                                                                  Πέτρος Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

 

 

 

02/12/2013