ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,    21 Μαρτίου  2014

Αριθ. Πρωτ.:   6069

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο

            κ. Μιχαλολιάκο Κυριάκο

            κ. Τζεφεράκο Ιωάννη

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  26η του μηνός Μαρτίου έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ανατ. Μάνης και Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.
  3. Διάθεση πιστώσεων.
  4. Σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών του μειοδότη του έργου: «Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Γυθείου».
  5. Ανάκληση της αριθμ. 39/2014 ΑΟΕ και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του έργου: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) πόλεως Γυθείου».
  6. Έγκριση μελέτης και διάθεση πίστωσης εργασιών «Διαμόρφωση ακτών και επαναφορά στην αρχική κατάσταση παραλιών Ν. Οιτύλου, Κοκκάλας και Αγ. Κυπριανού.
  7. Σχετικά με τον Καθαρισμό κοιμητηρίων ΔΕ Οιτύλου και Αν. Μάνης.
  8. Σχετικά με τον Καθαρισμό κοιμητηρίων ΔΕ Γυθείου και Σμύνους.
  9. Διάθεση πίστωσης και έγκριση υλικών συντήρησης – επισκευή κτιρίων.

10. Διάθεση πίστωσης και έγκριση των εργασιών για τη Συντήρηση – αναγόμωση πυροσβεστήρων.

11. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

12. Διάθεση πίστωσης και έγκριση των εργασιών για συντήρηση αναβάθμιση και επισκευή Η/Υ.

13. Σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσεως αιγιαλού.

14. Σχετικά με το αίτημα της Δ.Σ. κ. Λυροφώνη Γεωργίας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Πέτρος Ανδρεάκος

                                 Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

21/03/2014