ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31-07-2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                   

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                        Γύθειο    27  Ιουλίου 2017

                                                                        Αριθμ. Πρωτ.:  10394

 

 

                                       ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                   κ. Ελένη Δρακουλάκου

                                                   κ. Αικατερίνη Κολοκοτρώνη

                                                   κ. Γεώργιο Καπασούρη – Σεψάκο

                                                   κ. Νικόλαο Λεβεντζώνη

                                                   κ. Απόστολο Χριστοδουλάκο

                                                   κ. Πέτρο Πατσάκο

                                              Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού

                                             μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το

                                             αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας σας με

                                             τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την

                                             ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης.

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 31η του μηνός Ιουλίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων εποχιακού προσωπικού.
  2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αμοιβή γιατρού εργασίας.
  3. Σχετικά με πληρωμή δαπανών από πάγια προκαταβολή.
  4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
  5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για το έργο με τίτλο  «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες 2017».
  6. Έγκριση  πρακτικών δημοπρασίας της 4ης Ιουλίου 2017 για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, για τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών και τραπεζοκαθισμάτων σε θέσεις αιγιαλού-παραλίας του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

 

 

 

Ο   Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατ. Μάνης

 

27/07/2017