Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 23η του μηνός Απριλίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαβάστε εδώ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

19/04/2013