ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 06/05/2014

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,   2    Μαΐου  2014

Αριθ. Πρωτ.:     9184

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο

            κ.  Γεωργακάκο Γεώργιο

            κ.  Τζεφεράκο Ιωάννη

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  6η του μηνός Μαΐου έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «Καθαρισμός αγροτικών δρόμων με γκρέηντερ των τέως Δήμων Σμύνους, Γυθείου, Οιτύλου & Ανατ. Μάνης».

2.    Έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας για την υπηρεσία: «Τεχνικός Σύμβουλος κατασκευής του έργου: Αποχετευτικά έργα πόλεως Γυθείου».

3.    Έγκριση της μελέτης του έργου «Ολοκλήρωση μελετών οδικού άξονα σύνδεσης Αγ. Νικολάου – Μελιτίνης- Παλαιόβρυσης – Βασιλικής (Τμήμα Μελιτίνη- Παλαιόβρυση)» και της εναλλακτικής λύσης στο τμήμα Α από Χ.Θ. 0+250 έως 0+450

4.    Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) πόλεως Γυθείου».

5.    Διάθεση πίστωσης και έγκριση της συνδρομής για ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ.

6.    Διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μπαρών.

7.    Ανάθεση σε δικηγόρο για γνωμοδότηση περί χειρισμού ζητήματος απόδοσης διατροφής ύστερα από έκδοση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων.

8.    Ανάθεση σε δικηγόρο των ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.».

9.    Σχετικά με τη γνωμοδότηση σχετικά με την αρ. 13/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Γυθείου.

10. Σχετικά με τη γνωμοδότηση για την άσκηση προσφυγής κατά της αριθμ. 1479/7-3-2014 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πέτρος Ανδρεάκος

                                 Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

 

Αρχεία

02/05/2014