Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 27/11/2017

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                                

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                       Γύθειο   23 Νοεμβρίου 2017

                                                                        Αριθμ. Πρωτ: 16655

 

 

                                       ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                   κ. Ελένη Δρακουλάκου

                                                   κ. Αικατερίνη Κολοκοτρώνη

                                                   κ. Γεώργιο Καπασούρη – Σεψάκο

                                                   κ. Νικόλαο Λεβεντζώνη

                                                   κ. Απόστολο Χριστοδουλάκο

                                                   κ. Πέτρο Πατσάκο

                                              Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού

                                             μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το

                                             αναπληρωματικό μέλος της κατηγορίας σας με

                                             τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την

                                             ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης.

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 27η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης  για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της Α203/30-3-2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.
  2. Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης  για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της Α214/30-3-2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.
  3. Ορισμός δικηγόρου για άσκηση ή μη προσφυγής κατά της αριθ. 253510/2-11-2017  απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.
  4. Αναθεση σε δικηγόρο της αγωγής της εταιρείας με την επωνυμία Globe Williams Hellas Facility Management ΕΠΕ.
  5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πασχαλινών και χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών φωτιστικών.

 

 

Ο   Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατ. Μάνης

23/11/2017