Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,   21 Φεβρουαρίου  2014

Αριθ. Πρωτ.:   3724

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο

            κ. Μιχαλολιάκο Κυριάκο

            κ. Τζεφεράκο Ιωάννη

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  27η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους Δημότες.
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενα από ΕΣΠΑ.
  3. Έγκριση της έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για το δημοτικό ακίνητο στην τοπική κοινότητα Αγίου Νικολάου Σμύνους.
  4. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας μπλοκ.
  5. Διάθεση πιστώσεων.
  6. Διάθεση πίστωσης και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία ΔΕ Γυθείου 2014».
  7. Έγκριση του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου «Οδοποιία ΔΕ Οιτύλου 2014».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                    Πέτρος Ανδρεάκος

                                                         Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

 

 

21/02/2014