ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,  31  Ιουλίου  2015

Αριθ. Πρωτ.:  12402

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Ανδρεάκο Πέτρο  Πρόεδρο

      κ. Δρακουλάκου Ελένη

      κ. Καρβούνη Δημήτριο

            κ. Κουμεντάκο Αντώνιο

            κ. Πατρικάκο Παναγιώτη

            κ. Λεβεντζώνη Νικόλαο

          

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 4η του μηνός  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
  2. Έγκριση δαπανών για «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων».
  3. Διάθεση πίστωσης και περιγραφή εργασίας μεταφοράς οχημάτων ΟΛΠ
  4. Διάθεση πίστωσης και έγκριση συντήρησης μεταφορικών μέσων-οχημάτων.
  5. Διάθεση πίστωσης και έγκριση επισκευής μεταφορικών μέσων-οχημάτων.
  6. Ορισμός δικηγόρου σχετικά με την προμήθεια «Εξοπλισμός Κέντρου Πληροφόρησης και Ερμηνείας»
  7. Διάθεση πίστωσης και έγκρισης προμήθειας πυροσβεστικού εξοπλισμού.
  8. Διάθεση πίστωσης και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΘΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ».

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Πέτρος  Πατσάκος

31/07/2015