ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 09/12/2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,     5  Δεκεμβρίου  2013 

Αριθ. Πρωτ.:    24309 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

            κ.  Αραπάκο Θεόδωρο

            κ. Μιχαλολιάκο Κυριάκο

            κ. Τζεφεράκο Ιωάννη

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

 

                                          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την  9η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:45 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.    Διάθεση πίστωσης και ανάθεση του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα Δεκεμβρίου 2013».

2.    Διάθεση πίστωσης και έγκριση της Προμήθειας Ηλεκτρονικών υπολογιστών.

3.    Διάθεση πίστωσης και έγκριση της  προμήθειας  Χριστουγεννιάτικων φωτιστικών.

4.    Κατάρτιση τεχνικής περιγραφής των  εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή του ΚΗΙ 2346 οχήματος του Δήμου.

5.    Έκδοση  εντάλματος  προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης εκτέλεσης έργων ΔΕΗ (αφορά Τσικαλιά)

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Πέτρος Ανδρεάκος

Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

 

 

Αρχεία

05/12/2013