ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ 8-1-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Καλείστε να προσέλθετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο γραφείο του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στην οδό Ελευθερολακώνων 1, την 8η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου πρακτικού του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών  έτους 2021».

 

Η συνεδρίαση κρίνεται αναγκαίο να διεξαχθεί κατεπειγόντως, διότι άλλως δεν θα μπορούν να κινηθούν τα οχήματα καθαριότητας του Δήμου, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

 

Σημειώνεται ότι,​​ η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί​​, κεκλεισμένων των θυρών,​​ βάσει της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού​​ COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020) και της υπ’ αρ. 426 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» με αρ. πρωτ. 77233/13-11-2020 (6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4).

07/01/2021