ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/08/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,  24  Αυγούστου  2015

Αριθ. Πρωτ.: 13527

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Δρακουλάκου Ελένη

      κ. Καρβούνη Δημήτριο

            κ. Κουμεντάκο Αντώνιο

            κ. Πατρικάκο Παναγιώτη

            κ. Λεβεντζώνη Νικόλαο

            κ. Πατσάκο Πέτρο

          

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 28η του μηνός  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Διάθεση πίστωσης και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για το έργο «Οδοποιία Δ.Ε. Ανατ. Μάνης  2015».
  2. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας αναλωσίμων ταχογράφων.
  3. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας εξοπλισμού αυτοκινήτων.
  4. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας πυροσβεστήρων.
  5. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας φορητών φαρμακείων.
  6. Διάθεση πιστώσεων.
  7. Ανάθεση σε δικηγόρο του αιτήματος της κ. Αρετής Κούρταλη.
  8. Ανάθεση σε δικηγόρο της αιτήσεως ακυρώσεως του Παν/τη Ρεσμπίθα.
  9. Ανάθεση σε δικηγόρο της αγωγής των Άννας Χρυσοστομίδου κλπ.

10. Σχετικά με την αίτηση αναιρέσεως των Ιωάννας Αγρανιώτη κλπ.

11. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη προσφυγής κατά της αριθμ. 60060/1660/13-8-2015 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε. & Ι.

12. Σχετικά με την αριθμ. 223/2015 ΑΔΣ.

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Πέτρος  Ν.  Ανδρεάκος

Αρχεία

24/08/2015