ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 29/08/2014

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Γύθειο,    25  Αυγούστου  2014

Αριθ. Πρωτ.: 17686

 

ΠΡΟΣ:

 

 

 

 

 Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

      κ. Χριστοδουλάκο Θεόδωρο

      κ. Αγριόδημας Μιχαήλ

      κ. Μαυροειδόγγονα Νικόλαο

            κ. Αραπάκο Θεόδωρο

            κ. Γεωργακάκο Γεώργιο

            κ. Τζεφεράκο Ιωάννη

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικού μέλους, οφείλετε να ενημερώσετε το αναπληρωματικό μέλος  της κατηγορίας σας με τη σειρά της εκλογής τους για τα θέματα, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, την 29η του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού ΚΠΕ.
  2. Διάθεση πίστωσης και έγκριση της προμήθειας γραφικής ύλης.
  3. Διάθεση πίστωσης και έγκριση των εργασιών για τη χορήγηση πιστοποιητικών ελέγχου και βεβαιώσεις καλής λειτουργίας οχημάτων – μηχανημάτων.
  4. Σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή ΤΑΠ .
  5. Σχετικά με την επιβολή ή μη τέλους για την αναπαραγωγή διοικητικών εγγράφων.
  6. Σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη τελών κοινοχρήστων χώρων.
  7. Σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη τελών βοσκής.
  8. Σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη δικαιώματος για την έκδοση άδειας πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Πέτρος Ανδρεάκος

                                 Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Αρχεία

25/08/2014