Ειδικά Δικαιολογητικά για Κομμωτήρια

 

  1. Δικαιολογητικά που χρειάζονται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κομμώτριας - Κομμωτή από το Υγειονομικό (επικυρωμένο).
28/06/2011