Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

I. Καθεστώς από 01.09.2019

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..  
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.
στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167)(παρ.2 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18)

 

Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποδίδονται δύο επιπλέον σημαντικές αρμοδιότητες: η εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τη αναγκαιότητα διεξαγωγής δημοτικού δημοψηφίσματος και η διατύπωση γνώμης επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού. (Αιτιολογική Έκθεση Ν.4555/18)

 

Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Ε' του Ν.4555/18 (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το άρθρο 78 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 76 του Ν.3852/10) ισχύουν από τη δημοτική περίοδο που αρχίζει μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4555/18 (ημερ. έναρξης ισχύος 19.07.2018). (άρθρο 92 Ν.4555/18)

Συνεπώς, ισχύουν από τη δημοτική περίοδο που ξεκινάει το Σεπτέμβριο του 2019, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του Ν.3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.4555/18.

28/08/2019