Αποκατάσταση του νεοκλασσικού κτιρίου του Παρθεναγωγείου από το ΕΣΠΑ

Εντάχθηκε για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013-Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και την σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού (Φορέας Χρηματοδότησης) η πράξη «Κέντρο Πληροφόρησης και Ερμηνείας (ΚΠΕ) του Δήμου Ανατολικής Μάνης» που αφορά την αποκατάσταση του νεοκλασικού κτιρίου του Παρθεναγωγείου Γυθείου.

 

Το έργο αποτελείται από τρία υποέργα:

  1. Το πρώτο αφορά την κατασκευή της κτιριακής υποδομής
  2. Το δεύτερο την προμήθεια των κατάλληλων υποδομών για τον εξοπλισμό του χώρου
  3. Το τρίτο ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας

Η επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη είναι 1.489.050 € και χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) της Ε.Ε. και Εθνικούς Πόρους.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 19 μήνες.

 

Η  απόφαση της ένταξης βρίσκεται στον ιστότοπο :  http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypean/find/thid:14/from:10/limit:10 

 

05/04/2012