«Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικού Κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου Αρεόπολης του Δήμου Ανατολικής Μάνης»

 Στο Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» του ΠΑΑ 2014-2020» εντάχθηκε η Πράξη «Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολικού Κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου Αρεόπολης του Δήμου Ανατολικής Μάνης», ύψους 200.000€, κατόπιν σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (Α.Π.: 3000/11-09-2019).

Η Πράξη, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), προβλέπει την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου Γυμνασίου – Λυκείου Αρεόπολης μέσα από εργασίες αντικατάστασης των εξωτερικών κουφωμάτων από ξύλινα πιστά αντίγραφα των υπαρχόντων και χρωματισμούς εσωτερικά και εξωτερικά.

Η Πράξη αυτή θα συμβάλει σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας με σκοπό τη σταδιακή μετατροπή του σχολικού κτιρίου σε κτίριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης καθώς και στην εξοικονόμηση πόρων στο πρότυπο της «πράσινης» ανάπτυξης.

Παράλληλα, βελτιώνονται οι υποδομές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες που εξυπηρετούν τον τοπικό πληθυσμό και συγκεκριμένα τους μαθητές, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης και την ποιότητα ζωής τους.

Τέλος, η πράξη συμβάλει στη διατήρηση και αναβάθμιση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της Μάνης, καθώς αφορά σε επέμβαση που αναβαθμίζει ένα παραδοσιακό κτίριο στο ευρύτερο περιβάλλον ενός παραδοσιακού οικισμού, όπως είναι η Αρεόπολη.

13/09/2019