Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Γυθείου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό φανερό και προφορικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στο Γύθειο σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 του Ν. 3463/2006.

Καλεί

Τους ενδιαφερομένους να δηλώσουν συμμετοχή στη δημοπρασία μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης δηλαδή έως και την 22η Ιουλίου 2020, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καταθέτοντας αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου, στην οποία θα περιγράφεται το ακίνητο που διατίθεται και όλα τα δικαιολογητικά που αναλυτικά περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Ειδικότερα ο Δήμος Ανατολικής Μάνης ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο που θα στεγάσει το 2ο Διθέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Γυθείου του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει συνολική επιφάνεια 200 τ.μ. και να είναι κατάλληλο για την χρήση Εκπαιδευτηρίου - Νηπιαγωγείου ή να υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης σε Εκπαιδευτήριο –Νηπιαγωγείο (τουλάχιστον δύο αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο, κουζίνα, τουαλέτες για νήπια και ΑμεΑ, αποθήκες, κλπ.) από τον ιδιοκτήτη και να πληροί τα κριτήρια καταλληλόλητας για στέγαση σχολικής μονάδας που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 37237/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635Β/27-04-2007) απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων περί καθορισμού κριτηρίων καταλληλόλητας και επιλογής χώρων.

Επίσης, Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

1. Ερμού

2. Ορέστου

3. Απόλλωνος

4. Ι. Γρηγοράκη

5. Ελευθερολακώνων

6. Ερμού

και να είναι μονοκατοικία ή διαμέρισμα που υποχρεωτικά θα αναπτύσσεται στην στάθμη ισογείου.

Αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερόμενων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή απόφασή του θα ορίσει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με απόδειξη αυτούς, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. Πληροφορίες για τη δημοπρασία καθώς και η αναλυτική διακήρυξη παρέχονται από το Δήμο Ανατολικής Μάνης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2733-3-60347.

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

 

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος 

02/07/2020