Πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης: έξι (6) ατόμων ΔΕ οδηγών αυτοκινήτου, και δέκα (10) ατόμων ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων με σύμβαση ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας

Πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης: έξι (6) ατόμων ΔΕ οδηγών αυτοκινήτου, και δέκα (10) ατόμων ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων με σύμβαση ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) μηνών για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας

05/06/2020