Προκήρυξη διοργάνωσης εμποροπανήγυρης Γυθείου Δήμου Ανατολικής Μάνης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΓΥΘΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην εμποροπανήγυρη του Γυθείου του Δήμου Ανατολικής Μάνης, η οποία θα διεξαχθεί από τις 14 έως και 20 Σεπτεμβρίου 2022, καλούνται να υποβάλουν αίτηση - δήλωση στο  Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Ταμείου, Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου από την Τρίτη 30 Αυγούστου  2022 έως την Πέμπτη  08 Σεπτέμβριου 2022.

Οι αιτήσεις μετά των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, θα κατατίθενται στον Δήμο ως εξής:

  • Ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

akatsipou@1315.syzefxis.gov.gr 

gkapasouris@1315.syzefxis.gov.gr 

  • Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση “Δήμος Ανατολικής Μάνης, Ελευθερολακώνων 1, Τ.Κ. 23200  με την ένδειξη “ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΓΥΘΕΙΟΥ ”. 
  • Στο Δημαρχείο, στο Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας, Ταμείου, Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων  
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας 2733360312-2733360328

Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι επισυνάπτουν συνημμένα, κατά περίπτωση, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.  Άδεια (κατά περίπτωση):

α) Βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας σε βραχυχρόνιες αγορές (από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του πωλητή)

 β) Άδεια παραγωγού πωλητή που δραστηριοποιείται σε λαϊκές αγορές έως τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα

γ) Άδεια επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιείται σε λαϊκές αγορές έως τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα

δ) Άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο

ε)  Άδεια χειροτέχνη-καλλιτέχνη

2. Φωτ/φο  Αστυνομικής Ταυτότητας ή άδεια παραμονής σε ισχύ ή διαβατηρίου

3. Βιβλιάριο υγείας ή πιστοποιητικό υγείας , εφόσον πρόκειται για διάθεση    τροφίμων.

4. Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Ανατολικής Μάνης (θα εκδίδεται οίκοθεν)

5. Κατά περίπτωση γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για άτομα με αναπηρία σε ποσοστό  πάνω από 67%  ή  πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας (ΠΠΙ) από την ΑΣΠΕ (για έκπτωση 15%)

6. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται σε περίπτωση συμμετεχόντων που υπάγονται στην κατηγορία «επιχείρηση μαζικής εστίασης – επιχείρηση παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε προσωρινό χώρο»

7. Σε περίπτωση ύπαρξης οχήματος, φωτ/φο της άδειας κυκλοφορίας και άδειας ικανότητας  οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας.

Στη εν λόγω εμπροπανήγυρη έχουν δικαίωμα δρστηριοποίησης ως πωλητές φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν όλα τα νόμιμα παραστατικά και είναι κάτοχοι Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας στις Βραχυχρόνιες Αγορές, κάτοχοι Αδείας Παραγωγού ή Επαγγελματία Πωλητή που δραστηριοποιούνται στις Λαικές Αγορές, κάτοχοι Αδείας δραστηριοποίησης στο Στάσιμο ή στο Πλανόδιο Εμπόριο, κάτοχοι Αδείας Χειροτέχνη-Καλλιτέχνη.

Οι θέσεις των πωλητών στην ανωτέρω βραχυχρόνια αγορά αποδίδονται ως εξής: α) σε ποσοστό 75% στους κατόχους Βεβαίωσης Δραστηριοποίησης Ετήσιας Διάρκειας, β) σε ποσοστό 10% στους κατόχους Αδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή Λαικών Αγορών γ) σε ποσοστό 10% στους κατόχους Αδειας Δραστηριοποίησης στο Στάσιμο ή στο Πλανόδιο Εμπόριο δ) ποσοστό 5% στους κατόχους Αδείας Χειροτέχνη-Καλλιτέχνη.

Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη είναι όπως αναφέρονται στο Άρθρο 7 του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Παραδοσιακής Εμποροπανήγυρης Γυθείου 2022.

Για την εμποροπανήγυρη έχουν καθοριστεί:

  • 192 θέσεις για πώληση ειδών-υπηρεσιών
  • 1 θέση Λούνα Παρκ

Η διάθεση και η κλήρωση ,εφόσον απαιτείται, των θέσεων θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 10:00π.μ. από την Επιτροπή Διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης.

Το ύψος των τελών έχει καθοριστεί με την υπ’αριθμ. 148 /2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πριν από την ημερομηνία έναρξης της εμποροπανήγυρης, βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει μετά από τη διαδικασία απόδοσης θέσεων, εκδίδεται από τον Δήμο απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην αγορά, η οποία αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Π.Α., στην ιστοσελίδα και σε πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η καταβολή των αναλογούντων τελών υπερ του Δήμου θα γίνει είτε στο ταμείο του Δήμου με κάρτα μέσω τερματικού (POS), είτε με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Ανατολικής Μάνης, με αναγραφή  του ΑΦΜ και της θέσης που κατέχουν στην  “Εμποροπανήγυρη Γυθείου  2022”. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο κ.α.α.

Αντιδήμαρχος 

 

ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

30/08/2022