Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ                                                                                               Γύθειο: 13/4/2020  

                                                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ.:  4106

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. 1.      Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α’/2007), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. 2.      Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α’/2009)
  3. 3.      Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει
  4. 4.      Τις διατάξεις της  από  11/03/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α/11-03-2020)με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοΐού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
  5. 5.      Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.2 της από 14/03/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/14-03-2020) με θέμα  «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
  6. 6.      Την υπ’ αριθμ. 94/2020 (ΑΔΑ : ΩΚΧ9ΩΨΗ-ΧΚΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ανατολικής Μάνης αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών σχετικών με την  εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19

7.  Την ανάγκη  προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και ιδίως την προστασία της ανθρώπινης ζωής, καθώς υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

 

Ανακοινώνουμε 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικά οκτώ (8) ατόμων  και ειδικότερα:

  • Δύο (02) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών 
  • έξι (06) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

 για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του   κορωνοϊού COVID-19.


 Διαβάστε εδώ ολόκληρη την Ανακοίνωση. 

Εδώ θα βρείτε την Αίτηση Ενδιαφέροντος.

Εδώ θα βρείτε την Υπεύθυνη Δήλωση Πρόσληψης.


13/04/2020