ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011


Κωδικοί Αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός σε ευρώ
0 Τακτικά Έσοδα 6.474.439,78
1 (πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 634.852,14
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 248.424,10
31 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικ. έτη 1.012.384,69
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 709.882,63
5 Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ. έτους 8.502.654,43
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 2.614.760,01
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ 20.197.397,78

Κωδικοί Αριθμοί Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός σε ευρώ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.096.402,93
61, 62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 1.211.549,73
63, 64 Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα 352.334,27
651 Τοκοχρεολύσια δανείων 30.000,00
66 Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών 597.795,69
67, 68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα 1.399.638,26
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 2.054.233,07
82, 85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 750.327,32

Επενδύσεις

10.354.347,64
71 Αγορές 530.000,00
73 Έργα 9.292.458,33
74 Μελέτες 531.889,31
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00
652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 99.751,87

9111
Αποθεματικό
251.017,00

Σύνολο εξόδων και πληρωμών
20.197.397,78

07/06/2011