ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Πρόσληψη στον Δήμο Ανατολικής Μάνης: τεσσάρων (4) Οδηγών και είκοσι έξι   (26)  Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών καθαριότητας.

24/06/2021