Διακήρυξη για την «Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου έτους 2019

Ο Δήμος Ανατολική Μάνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Προμήθεια λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου έτους 2019», για τις ανάγκες του - Δήμου Ανατολικής Μάνης - Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης , Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης» - Ν.Π Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Ν.Π Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2019, ενδεικτικού προϋπολογισμού 45.295,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

31/12/2018