Περίληψη διακήρυξης του έργου: "Συντήρηση οχημάτων-μηχανημάτων-δικύκλων του Δήμου Ανατολικής Μάνης"

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

Ελευθερολακώνων, T.K. 23200 – Γύθειο 

 

 

Γύθειο       09 – 04 - 2012 

 

Αριθμ. Πρωτ.: -  8640 – 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης  Ν. Λακωνίας

 

     Διακηρύσσει  ότι στις 25 του μήνα Απριλίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα  11:30 – 12:00 (12:00 ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο που βρίσκεται στην οδό Ελευθερολακώνων στο Γύθειο,  θα διεξαχθεί δημόσιος  διαγωνισμός  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή ανά εργασία εκφραζόμενη σε ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) και με συμπλήρωση τιμολογίου   για την εργασία:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ»

Προϋπολογισμού : 124.500,00 Ευρώ (συμπεριλ. το Φ.Π.Α )

Η εκτέλεση της συντήρησης των οχημάτων, μηχανημάτων και δικύκλων του Δήμου θα γίνει σύμφωνα με  τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το  2%  επί του ποσού του προϋπολογισμού της μελέτης της αντίστοιχης  ομάδας  εργασίας που θα συμμετέχει έκαστος χωρίς το Φ.Π.Α.

Η προθεσμία εκτέλεσης της συντήρησης των οχημάτων, μηχανημάτων και δικύκλων του Δήμου, ορίζεται από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης και έως  δώδεκα ημερολογιακούς  μήνες. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές ατομικές ή εταιρικές επιχειρήσεις στον κύκλο εργασιών των οποίων εμπεριέχεται η συντήρηση οχημάτων, μηχανημάτων και δικύκλων (ανάλογα σε ποια κατηγορία συμμετέχουν).

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για την παροχή της  υπηρεσίας συντήρησης για το σύνολο των εργασιών ή για μέρος αυτών.   

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν τα σχετικά έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες που αφορούν τον συγκεκριμένο διαγωνισμό μέχρι έξι (6) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών, δηλαδή ως την  19-4-2012, ημέρα  Πέμπτη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ζητούν πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2733360332, 2733360333 (αρμόδια υπάλληλος κα Καθόλου Σμαραγδή).

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης θα βαρύνουν τον  ανάδοχο ( αναδόχους).

 

Ο Δήμαρχος

 

Πέτρος Ανδρεάκος

 

 

 

10/04/2012