ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 3861/201 & Ν. 4305/2010-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 3861/201 & Ν. 4305/2010-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

16/11/2015