ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν.3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014, παρακαλούμε βρείτε συνημμένη την εκτέλεση προϋπολογισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης οικονομικού έτους 2015, μήνας Ιούνιος. 

10/07/2015